STARVER «X»

El més eficaç i concentrat eliminador de Fosfats (principal nutrient de les algues),
en l’aigua de les piscines. Com a tractament de xoc per a piscines amb alts nivells de Fosfats.

1L